We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen

Privacybeleid Boomrooierij Weijtmans

Boomrooierij Weijtmans B.V. vindt uw privacy zeer belangrijk. In dit document informeren wij u graag duidelijk en transparant hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Algemeen:

Boomrooierij Weijtmans B.V., gevestigd aan Handelsweg 18, 5071NT Udenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mevr. S. Weijtmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Boomrooierij Weijtmans B.V.
Zij is te bereiken via email directie(at)weijtmans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt via haar website de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken via onze website:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via directie(at)weijtmans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van uw offerte-aanvraag en/of algemene vraag.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Boomrooierij Weijtmans B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Boomrooierij Weijtmans B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boomrooierij Weijtmans B.V.) tussen zit. Boomrooierij Weijtmans B.V. gebruikt dit soort computerprogramma's of -systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Boomrooierij Weijtmans B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

 • Salarisadministratie: 7 jaar.
 • Loonbelastingverklaringen en kopieën van het identiteitsbewijs: 5 jaar.
 • Overige personeelsgegevens: 2 jaar.
 • Debiteuren gegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Boomrooierij Weijtmans B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boomrooierij Weijtmans B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boomrooierij Weijtmans B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Boomrooierij Weijtmans B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De website van Boomrooierij Weijtmans B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en, voor zover noodzakelijk, toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

De technische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede  werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met de inzet van technische cookies kunnen wij onze website optimaliseren. Onze website maakt standaard gebruik van niet-privacy gevoelige cookies. Deze registreren uw bezoek en activiteit zonder dat deze handelingen naar u persoonlijk herleid kunnen worden. Voor deze cookies hoeven wij niet vooraf uw toestemming te vragen.

Voor het gebruik van analytische cookies die herleidbaar zijn naar mogelijk privacygevoelige informatie vragen wij vooraf uw toestemming in onze cookies banner die u getoond wordt bij het eerste bezoek aan onze website. Als u toestemt in het plaatsen van deze cookies registreren wij gedurende 24 maanden uw bezoeken en surfgedrag op onze website. De door u gegeven toestemming kan op elk moment via de cookies banner worden ingetrokken of aangepast. 

U kunt zich afmelden voor cookies in het algemeen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting op de website veiliginternetten (link).

Gebruik Social Media:

De website van Boomrooierij Weijtmans B.V. gebruikt geen social media plug-ins die direct of indirect persoonlijke gegevens registreren. Boomrooierij Weijtmans B.V. maakt gebruik van de sociaal mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube). Met het bezoeken van deze sociaal mediakanalen stemt u in met de gebruiksvoorwaarden zoals deze door genoemde kanalen middels uw registratie als gebruiker worden gehanteerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar directie(at)weijtmans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Boomrooierij Weijtmans B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Boomrooierij Weijtmans B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze volgende link (contact Autoriteit Persoonsgegevens)

Hoe reageren naar Weijtmans bij klachten en/of vragen:

Boomrooierij Weijtmans B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via directie(at)weijtmans.nl


Privacyverklaring 18032024 - wijzigingen voorbehouden.