We gebruiken cookies om het verkeer van onze website te analyseren. U kunt kiezen of u hiermee akkoord gaat.

Voorkeuren aanpassen

Algemene Consumentenvoorwaarden Groenkeur 15 april 2011

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Stichting Groenkeur zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2011.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Groenkeur-ondernemer: De ondernemer, natuurlijk- of rechtspersoon, die deelnemer is aan Stichting Groenkeur en die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
 • Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende- of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
 • Materialen:
  – Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen;
  – Zand, grond, teelaarde en compost;
  – Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de Groenkeur-ondernemer vallen.
 • Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met Groenkeur-ondernemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de Groenkeurondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen Groenkeur-ondernemer en consument worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod / de offerte

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de Groenkeur-ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de Groenkeurondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de Groenkeur-ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.
 2. De Groenkeur-ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de Groenkeur-ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
 6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  a. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.
  b. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de Groenkeur-ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, inclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De Groenkeur-ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de Groenkeur-ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
 7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
 8. Het aanbod gaat – schriftelijk dan wel elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Consumentenvoorwaarden.
 9. De Groenkeur-ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de Groenkeur-ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de Groenkeur-ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 10. Het is de consument verboden materiaal van de Groenkeur-ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te stellen zonder toestemming van de Groenkeur-ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de Groenkeur-ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de Groenkeur-ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
 11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerpen/of tekenkosten aan de Groenkeur-ondernemer vergoeden in geval de Groenkeur-ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de Groenkeur-ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de Groenkeur-ondernemer niet.
 5. De Groenkeur-ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de Groenkeur-ondernemer te verstrekken.
 6. De Groenkeur-ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

Artikel 5 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

Artikel 6 – Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd bij voorkeur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

Artikel 7 – De prijs en de prijswijzigingen

 1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument. De Groenkeur-ondernemer is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot standkomen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de Groenkeurondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

Artikel 8 – De aflevering / de levertijd

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de Groenkeur-ondernemer, na de uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 9 – Conformiteit

 1. De Groenkeur-ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De Groenkeur-ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de Groenkeur-ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 3. In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 4. De Groenkeur-ondernemer staat niet in voor Algemene Consumentenvoorwaarden Groenkeur 15 april 2011. Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Stichting Groenkeur zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2011. gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Groenkeur-ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 10 – Opschorting

 1. In geval van overmacht kunnen de leveringen andere verplichtingen van de Groenkeurondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de Groenkeur-ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de Groenkeur-ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 2. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de Groenkeurondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien naar het oordeel van de Groenkeurondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de Groenkeur-ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.
 4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Groenkeur-ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de Groenkeurondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 11 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

De Groenkeur-ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht.

Artikel 12 – Afspraken door personeel

Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de Groenkeur-ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 13 – De betaling

 1. Alle werkzaamheden welke door de Groenkeurondernemer geschieden worden, voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen, in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van de Groenkeur-ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toe worden gemachtigd.
 5. Bij koop heeft de Groenkeur-ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Artikel 14 – Niet-tijdige betaling

 1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de Groenkeur-ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Groenkeur-ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Bij niet-tijdige betaling heeft de Groenkeur-ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en -overdracht

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de Groenkeur-ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de Groenkeur-ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de Groenkeur-ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de Groenkeur-ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de Groenkeur-ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel 16 – Groenkeur Garanties

Binnen het vakgebied Tuinaanleg en Tuinonderhoud gelden de volgende garanties:

 1. De Groenkeur-ondernemer garandeert gedurende een termijn van 12 maanden dat op aangebrachte bestrating, halfverharding, vlonders, terrassen en gazons het hemelwater, 24 uur na de laatste regenbui, niet in hoogte meetbaar aanwezig is. De Groenkeur-ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 2. De Groenkeur-ondernemer garandeert op geleverde schuttingen, pergola’s en bouwwerken een garantietermijn welke minimaal gelijk is aan die van de fabrikant. De constructie blijft minimaal 12 maanden in stand. De Groenkeur-ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 3. De Groenkeur-ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12 maanden garantie op geplante meerjarige beplanting, niet zijnde bollen. De Groenkeurondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats.
 4. De Groenkeur-ondernemer verstrekt gedurende een termijn van 12 maanden garantie op beplanting welke is geleverd als boom. De Groenkeurondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de garantietermijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen. Zo nodig vindt binnen de garantietermijn inboet op inboet plaats. Indien de boom voor vervanging in aanmerking komt, wordt een zelfde soort geleverd van minstens dezelfde hoogte en omvang als vermeld in de beplantingslijst. Indien de boom deel uitmaakt van een gelijksoortige partij wordt bij eventuele inboet een boom geleverd die qua formaat en omvang past bij de partij.
 5. De Groenkeur-ondernemer garandeert dat van de geplante bolgewassen 90% in bloei zal komen. Indien het eerst volgende bloeiseizoen na levering, minder dan 90% geen bloei vertoont, zal restitutie van de stukprijs volgens offerte van elke niet in bloei gekomen bol plaatsvinden.
 6. De Groenkeur-ondernemer garandeert dat de door hem aangelegde of ingezaaide gazons binnen zes maanden bestaan uit aaneengesloten zoden. De Groenkeur-ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen een termijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 7. Indien bij de aanleg van vijvers, zwemvijvers, zwembaden en andere waterpartijen, folie wordt gebruikt, dan wordt er gebruik gemaakt van folie waarop de fabrikant minstens 10 jaar garantie geeft. De Groenkeur-ondernemer treft, op verzoek van de consument, binnen de termijn van 12 maanden, zo mogelijk herstelmaatregelen.
 8. Van genoemde garantiebepalingen en termijnen kan bij offerte geheel of gedeeltelijk worden afgeweken, behoudens wettelijke rechten. De garantiebepalingen blijven eveneens buiten toepassing op eenjarige- en tweejarige planten en indien planten worden geleverd, waarvan de Groenkeurondernemer op voorhand in de beplantingslijst heeft gemeld dat deze qua leefklimaat, standplaats, bodemgesteldheid of anderszins geen redelijke kans op langdurig overleven kunnen tegemoet zien. Invloeden van wild, (on)gedierte, ziekten, plagen, bodemverschuivingen, buitengewone waterstanden en zogenaamde inklink op veengronden, vallen eveneens buiten de garantie. Op vernielingen en schade van buitenaf, zoals brand, molest, hagel en storm met een windkracht van 8 of hoger, alsmede het niet door of vanwege de consument opvolgen van de verzorgingsvoorschriften welke door de Groenkeur-ondernemer zijn verstrekt en het gebruik of gebruiken van het geleverde product voor doelen waarvoor het in rede niet is bestemd of waarvan de bestemming in de offerte is beperkt, worden eveneens van garanties uitgesloten, net als elke andere vorm van overmacht.

Artikel 17 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

 1. Bij het overlijden van de Groenkeur-ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Groenkeur-ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de Groenkeurondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Groenkeur-ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
 2. De Groenkeur-ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

 1. De Groenkeur-ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Groenkeur-ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
 2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de Groenkeur-ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. De Groenkeur-ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000, – per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000, – worden gesteld. De Groenkeur-ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 5. De consument vrijwaart de Groenkeur-ondernemer voor aanspraken van derden jegens de Groenkeur-ondernemer indien de Groenkeurondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de Groenkeur-ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De Groenkeur-ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
 7. De consument is tegenover de Groenkeur-ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 8. De Groenkeur-ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 9. De Groenkeur-ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

Artikel 19 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Groenkeur-ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 2. De Groenkeur-ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.
 4. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en Groenkeurondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Groenkeur-ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de Groenkeur-ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl/.
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de Groenkeur-ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de Groenkeur-ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Groenkeurondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Groenkeur-ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Groenkeurondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 21 – Nakomingsgarantie

Stichting Groenkeur staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Groen door de Groenkeur-ondernemer, tenzij de Groenkeur-ondernemer besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan (d.i. onherroepelijk is geworden). Tot maximaal een bedrag van € 10.000, – per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Groenkeur aan de consument uitgekeerd, onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag cedeert aan Stichting Groenkeur. Voor het meerdere heeft Stichting Groenkeur een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de Groenkeur-ondernemer het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan de Stichting Groenkeur over te dragen waarna deze organisatie op naam en kosten van de Stichting Groenkeur de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Stichting Groenkeur verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting) van één van de volgende situaties sprake is:

 • Aan de Groenkeur-ondernemer is surseance van betaling verleend.
 • De Groenkeur-ondernemer is failliet verklaard.
 • De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting Groenkeur aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 22 – Afwijking

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Groenkeur-ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 23 – Wijziging

Stichting Groenkeur zal deze Algemene Consumentenvoorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

Artikel 24 – Slotbepaling

Deze Algemene Consumentenvoorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Groenkeur en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 30190781.

De Beoordelingsrichtlijnen van Stichting Groenkeur, maken geen deel uit van de Algemene Consumentenvoorwaarden, maar zijn de norm voor het beoordelen van het werk van de Groenkeur-ondernemer door een onafhankelijke certificatie-instelling. De consument kan de Beoordelingsrichtlijn kosteloos verkrijgen bij Stichting Groenkeur of downloaden van groenkeur.nl

Hoewel Stichting Groenkeur geen partij is bij deze Algemene Consumentenvoorwaarden en elke aansprakelijkheid uitsluit, zal elk handhavingsverzoek los van een klacht, geschil of beroep in behandeling worden genomen. Een handhavingsverzoek kan vormvrij schriftelijk worden ingediend bij:

Stichting Groenkeur
Postbus 1010
3990 CA Houten

Of per e-mail: info@groenkeur.nl

Door het indienen van een handhavingsverzoek wordt aan Stichting Groenkeur het verzoek gericht om te toetsen of de Groenkeur-ondernemer zich wel houdt aan de statuten en reglementen van Stichting Groenkeur. Een handhavingsverzoek kan onder meer leiden tot schorsing of extra auditering. Het handhavingsverzoek staat los van de rechten van de consument om op inhoudelijke gronden de Groenkeur-ondernemer aan te spreken via een beroep op de Geschillencommissie, respectievelijk de rechter.